What’s New in Altium Designer 23
Altium Designer 23

Khám phá những điểm mới trong

ALTIUM DESIGNER 2023

Khám phá các kh năng cng tác và thiết kế sn phm mi nht s có mt trong phiên bn Altium Designer® kế tiếp. Bn s luôn sn sàng cho th thách k thut tiếp theo ca mình vi phn mm thiết kế đin t Altium Designer .

Tương lai ca thiết kế sn phm đin t bt đầu t đây, trong tay bn để góp sc to ra nhng sn phm tuyt vi.

1.     D dàng to các thiết kế cp h thng phc tp

To ra các thiết kế đầu ni Cable và multi Board cho các sn phm đin t ca bn trong mt môi trường lin mch mà không cn phn mm h tr khác. Chc năng mi b sung ha hn s giúp cho các nhà thiết kế gim thiu ri ro v li sai kết ni tín hiu thông qua các đầu Cable trong khi vn gi thông tin d liu được đồng b hóa gia nhiu PCB.

2.     Dành nhiu thi gian hơđể đổi mi sn phm và ít thi gian hơđể điu phi

Cng tác vi bt k ai trên các thiết kế đin t ca bn và chia s thông tin vi các bên liên quan để gii quyết các thách thc bt k giai đon d án nào. Các kh năng qun lý d liu và thư vin kết hp vi nhn xét, nhim v và so sánh thay đổi gia các phiên bn cho phép các nhóm qun lý tài nguyên hiu qu hơn và theo dõi các thay đổi trong sut quá trình thiết kế.

 

3.     Mang nhng d án tiên tiến nht ca bn vào cuc sng

Các kh năng mi ca Altium Designer cho phép bn gii quyết nhng thách thc thiết kế tiên tiến nht, bao gm làm vic vi PCB mt độ cao HDI, kết hp tr kháng mch tc độ cao, thiết kế cp độ h thng và định tuyến 3D.

Kh Năng Sáng to vô song

Xem nhng gì s đến vi Altium Designer trong các bn phát hành sp ti

4.     Thiết kế cable Harness

To thiết kế h thng dây đin và cáp ni trong Altium Designer. To sơ đồ đấu ni dây, thiết kế layout harness và xut bn v k thut cho harness vi bng thông tin đấu ni và thông tin BOM trong mt tri nghim thiết kế lin mch.

 
 

5.     Qun lý thành phn Multi-Board

Altium Designer m rng chc năng qun lý thành phn đến cp độ h thng để tính toán các b phn được kết ni vi PCB ca bn bng cáp hoc dây đin, bao gm động cơ, cm biến, công tc và van. Điu này cho phép bn xut bng BOM mt cách hiu qu bao gm sn phm hoàn chnh vi các thành phn khác, không ch PCB

6.     CoDesigner công c thiết kế cng tác ECAD-MCAD vi Multi-Board

Tính năng trên công c MCAD CoDesign mi cho phép các k sư d dàng thc hin cng tác cp độ h thng. D dàng kết ni và trao đổi thông tin gia các sn phm multi-board, xác định v hướng và v trí tương quan gia các Board, qun lý  v các harnesses và các thành phn vt lý hin hu khác.

7.     Để lại Nhận xét trên BOM và bản vẽ sản xuất.

Khả năng để lại nhận xét trực tiếp vào các tệp thiết kế đã được mở rộng hơn nữa, bao gồm cho các bên liên quan bô phận mua hàng và sản xuất trong các dự án của bạn. Ngoài khả năng để lại nhận xét trên sơ đồ nguyên lý, PCB layout và PCB 3D, bất kỳ ai có quyền truy cập vào trình duyệt web cũng có thể thêm các nhận xét cho BOM, bản vẽ kỹ thuật và lắp ráp.


8.   Các ci tiến ca Trình qun lý Ràng buc

Thiết kế các thiết b đin t phc tp mt cách d dàng nh các ci tiến trong qun lý các ràng buc và quy tc PCB trong d án ca bn. Xây dng mt b quy tc ngn gn và có mc tiêu hơn để đáp ng ngay c nhng nhu cu nghiêm ngt nht bao gm ràng buc theo ma trn và ghép ni đối tượng mi. 

  9.     Trình qun lý biến th mi

Trình qun lý biến th mi cho phép các nhà thiết kế áp dng cách tiếp cn cp h thng để cp nht các biến th. Đặt trng thái “fitted’,“not fitted” và “alternate” b sung thêm chc năng qun lý riêng và ch cn áp dng định nghĩa này cho tt c các biến th có liên quan, giúp đơn gin và d dàng qun lý các biến th phc tp

 
 

10. Trình xem trc tuyến qua web b sung cho Multi-Board vi Altium 365 Web Viewer.

Để h tr các kh năng thiết kế sn phm mi trong Altium Designer, Altium 365 Web Viewer cũng đang được cp nht để cung cp kh năng xem d án Multi-Board t mi thiết b có trình duyt web.


Bạn cần tư vấn về Phần mềm Altium Designer 2023?

Hãy liên hệ ngay với PCB Graphtech Vietnam để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất!

What’s New in Altium Designer 23
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Ngọc Thanh 9 tháng 12, 2022
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Nucleo Shields khái niệm về thiết kế nhiều bo mạch trên Altium Designer